Ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Inwalidów „CHEGOS” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu (Kierownika Ogólnego) Spółdzielni

 

 1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni spełniać łącznie następujące warunki:
 1. posiadać wyższe wykształcenie (mile widziane ekonomiczne, menedżerskie, administracyjne lub techniczne),
 2. posiadać, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub zarządzaniem,
 4. korzystać z pełni praw publicznych,
 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. spełniać inne niż wymienione w lit. a)-f) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 8. posiadać znajomość prawa spółdzielczego oraz przepisy prawa dotyczących działalności zakładów pracy chronionej a także prawa pracy;
 9. posiadać prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zawierać:
 1. Curriculum Vitae z podaniem danych kontaktowych kandydata (adres e-mail, nr telefonu);
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków opisanych w pkt. I lit. a)-c) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych lub Spółce,
 6. oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego ani karano skarbowego;
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie tych danych przez Spółdzielnię
 8. oświadczenie o braku zakazu wykonywania działalności gospodarczej,
 9. oświadczenie o niekaralności;
 10. list motywacyjny.

 

 1. Dodatkowe Informacje o Kandydacie

 

Zgłoszenie kandydata do Konkursu może zawierać inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

 

 1. Miejsce i sposób złożenia zgłoszenia:

 

 

 • Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie opisanej następująco: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów „CHEGOS” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.”.
 • Zgłoszenia powinny zostać złożone w terminie do dnia 22 stycznia 2019 roku do godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni pod adresem: ul. Lipowa 52, 08-300 Sokołów Podlaski lub listownie na ten sam adres (decyduje data i godzina wpływu).
 • Zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 2 nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.chegos.pl/regulamin

© 2018 Spółdzielnia Inwalidów CHEGOS

Please publish modules in offcanvas position.